Regulamin

REGULAMIN

 

I. Postanowienia wstępne

1. transforma sp. z o.o. ul. Wiśniowa 7, 05-800 Pruszków, REGON 520422299, NIP 5342644766 („CAHA”), umożliwia nabywanie ubrań oraz akcesoriów modowych („Towary”) za pomocą sieci elektronicznej Internet (on-line) - pod adresem www.CAHA.pl („Sklep”).

2. Postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Sklepu www.CAHA.pl oraz określają zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu może zostać uzyskany przez każdego użytkownika sieci elektronicznej Internet w dowolnym momencie czasowym, poprzez otworzenie strony Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem wskazanym w ust. 1, a także poprzez pobranie, a następnie zapisanie jego w formacie PDF na wybranym przez siebie nośniku elektronicznym.

4. Informacje o Towarach w Sklepie, w tym o ich cenach, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o ich właściwościach , cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. ich cechach. Zdjęcia oraz stylizacje oferowanych Towarów mają na celu zaprezentowanie konkretnie wskazanych modeli, co nie uchybia postanowieniu ust. 4

II. Zasady korzystania ze Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. CAHA umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet oraz może świadczyć inne usługi o ile przewiduje to niniejszy Regulamin.

2. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy korzystającym ze Sklepu („Klient”), a CAHA

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów sprzedaży Towarów zawieranych w ramach działalności Sklepu następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą Towarów.

4. Warunkiem, który pozwala na rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta.

5. Informacje podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia Towarów powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. CAHA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane oraz informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, a także gdy uniemożliwiają w jakikolwiek sposób realizację zamówienia oraz doręczenie przesyłki zawierającej Towary. Przed odmową realizacji CAHA podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia poprawności danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Klient korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do: • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, a także treści sprzecznych z zadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami; • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; • nieprzesyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej; • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów; • niekorzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, w tym kopiowania jego treści i wykorzystywania w celach zarobkowych.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy CAHA oraz Klientem następuje w jednej z poniżej wybranych sposobów: • na stronie internetowej Sklepu (on-line), • telefonicznie,, • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są one w dni robocze w godzinach 9-19. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient ma prawo złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu – „Zakup bez rejestracji”.

4. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest skorzystanie z formularza zamówienia poprzez podanego przez Sklep i wypełnienie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do pozycji „Koszyk”.

6. Do chwili zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”), Klient ma prawo dokonania zmiany lub modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”) jest ofertą Klienta złożoną CAHA w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, Klient uzyskuje na stronie Sklepu oraz drogą poczty elektronicznej (e-mail) komunikat zawierający informacje w przedmiocie pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej za pośrednictwem sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ofert Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w oparciu o treść zgodną z Regulaminem.

11. Bez naruszenia ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów , Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w dowolnie wybrany przez Klienta sposób.

12. Sklep ma prawo do odmowy zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: • dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towarów, • transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU, • Klient nie zapłacił za złożone zamówienia w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. Dostawa i odbiór

1. Termin na realizację zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest przybliżonym czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sklep dostarcza Towary pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszelkie opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 5 przewidywany czas dostawy to 7 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia Towaru nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych i 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta może zostać opóźnione przez Sklep do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej - tj. za pomocą serwisu obsługi płatności PayU, bądź bankowym przelewem internetowym.

3. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione Towary realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

4. Zamówienia o wartości powyżej 5 00 (słownie: pięćset) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości 20 (słownie: dwudziestu) złotych obciążają Klienta, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu Towaru.

V. Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie sprzedaży Towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia , w tym w wyniku rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych

2. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi w szczególności kwoty podatku od towarów i usług oraz innych ciężarów publicznoprawnych. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich przesyłki, stosownie do postanowień rozdziału IV.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary, wedle swego wyboru, z zastrzeżeniem postanowienia rozdziału IV ust. 6 co do dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: • przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek CAHA lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez CAHA lub podmiot pośredniczący. • kartą kredytową.

4. CAHA zastrzega sobie prawo wszelkich zmiany cen Towarów zamieszczonych w Sklepie, zamieszczania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

VI. Gwarancja, reklamacje i zwroty

1. CAHA zapewnia, że Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. CAHA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

3. CAHA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może podlegać reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych przepisami prawa.,. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Internetowy www.CAHA.pl, ul. Krzywdy Rzewuskiego 33B, 05-800 Pruszków, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep www.CAHA.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową CAHA wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a w przypadku, gdy wymiana na Towar nowy będzie niemożliwa (np. w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towarów podczas transportu, Klient sporządza w obecności kuriera protokół szkody.

7. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru i zwrócić Towar w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy. . W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży według formularzu udostępnionego przez CAHA, a następnie przesłać Towar na adres Sklepu na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych Towarów (). Zwrot środków pieniężnych przez Sklep nastąpi niezwłocznie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, w sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty. Za zgodą lub na żądanie Klienta zwrot płatności może nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

VII. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: • Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, • Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, • Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust.1 lit. b) i c).

3. Warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep drogą elektroniczną są następujące: • dostęp do sieci elektronicznej Internet, • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych np. Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne, • posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej e-mail Sklepu:CAHA@CAHA.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

5. CAHA informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. CAHA jest administratorem danych osobowych klientów Sklepu.

2. Sklep zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki prawne oraz techniczne, a także organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające dostępowi przez osoby niepowołane, przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie.

3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez CAHA wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

4. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi kuriera Apaczka.pl. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 402-593 dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez Apaczka.pl z siedzibą w Warszawie w celu świadczenia usług przez Apaczka.pl. z siedzibą w Warszawie.

5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu czyni niemożliwym jakikolwiek zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed składaniem zamówienia Towarów. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, co nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla CAHA, co nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. CAHA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień Towarów złożonych po dokonaniu zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

IX. Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1. Dostępne formy płatności: 

- Visa 
- Visa Electron 
- MasterCard 
- MasterCard Electronic 
- Maestro

2. Czas realizacji zamówienia :od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności - 5 dni roboczych 

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl